Parkeerflap

Alle 'geparkeerde' vragen van de workshop

Op deze pagina kun je de vragen (en de antwoorden) terugvinden waar we tijdens de training niet aan toe kwamen.

 

Mocht je nog meer vragen hebben mail deze dan naar info@scb-academie.nl en we nemen de vraag op in de lijst.

Hoe voorziet de UAV-GC in faillissement van de opdrachtnemer?

Die voorziet hier niet expliciet in, maar dit is niet anders dan bij een traditioneel contract. Vanwege dit risico is het belangrijk om er voor te zorgen dat er niet meer betaald wordt dan is geleverd. Een bankgarantie biedt bescherming om onvoltooide werkzaamheden te kunnen vergoeden.

Een boeteclausule is de enige juiste prikkel om een opdrachtnemer te stimuleren?

dat is in zijn algemeenheid een juiste stelling en komt door de aard van de transactie. Een Opdrachtnemer levert een prestatie en wordt hiervoor betaald.

Alhoewel er Opdrachtnemers zijn die ook uit eigen initiatief een mooi werk willen maken. De verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uiteraard van belang. Zeker bij geïntegreerde contracten is het nodig om op de Opdrachtnemer te kunnen steunen. Een slechte verhouding verhinderd dit. Boetes zijn weliswaar nodig, maar hoeven niet altijd geëffectueerd te worden!

Hoe gaat de contractafweging bij een geïntegreerd contract?

Op basis van risico’s en ‘risico appetite’moet gewogen worden of een geïntegreerd contract meer zin heeft dan een traditioneel contract. Over het algemeen geld dat indien de scope van het werk ingewikkeld is en er bovendien veel ontwerpvrijheid te vergeven is aan de Opdrachtnemer, het zinnig is om een geïntegreerd contract af te sluiten.

Het beperken van de interne inzet van de gemeente is ook een belangrijke reden om voor deze contractvorm te kiezen.
Het is overigens ook mogelijk om voor adviesdiensten de UAV-GC af te sluiten. Dit wordt meer en meer gedaan bij Rijkswaterstaat. Hiervoor wordt eveneens een korte Vraagspecificatie geschreven.

Is het geschikt voor projecten in groenvoorziening, waarbij geen zicht is op de werkzaamheden

Jazeker! SCB is bij uitstek geschikt om dergelijke projecten uit te voeren. De Opdrachtnemer zal van te voren zijn werkproces op papier moeten zetten, waarbij  hij zelf verantwoording moet afleggen over de resultaten. Dit kan door evaluatieformulieren, revisiewerk of fotorapportages. Als Opdrachtgever kan je dit toetsen en dus op afstand blijven.

Is een geintegreerd contract geschikt voor een klein project. Het lijkt erop dat de investering voor aanbesteding groot is.

Het opdrachtbedrag is gezien het antwoord op vraag 3 niet eens heel relevant, alhoewel bij een klein bouwproject de projectomgeving waarschijnlijk ook zeer eenvoudig zal zijn. Vanaf 300.000 euro biedt een geintegreerd contract financiele voordelen op.

hoe ziet een ProjectManagementPlan (PMP) eruit?

In het PMP, ook wel een kwaliteitsplan genoemd, beschrijft de Opdrachtnemer hoe hij met behulp van zijn kwaliteitssysteem borgt hoe hoe zorgt dat het te leveren product aan de eisen voldoet en geschikt is voor gebruik.

Hij beschrijft dus alle benodigde processen, voor zover dat nodig is. Als Opdrachtgever mag je eisen stellen aan dit plan. Het plan beschouw je dan ook als te leveren product. Je kunt dus op basis van een eigen risicoinschatting meer of minder procesbeschrijvingen verplicht stellen.

Voorbeelden van beschreven processen zijn:

  • projectbeheersing
  • Financieel management
  • Risicomanagement
  • kwaliteitsmanagement
  • ontwerpen, uitvoeren, onderhouden
  • opleveren
  • controleren eigen producten en Werkzaamheden

‘de Projectmanagementplannen zijn projectspecifiek, de bovenstaande opsomming wordt aan de start van het project bepaald aan de hand van de projectspecifieke risico’s. Bijvoorbeeld:

  • Een vuurtoren moet voldoende bereik hebben, je wilt dit aangetoond hebben in hoofdstuk controleren
  • Een daktuin moet met de juiste beschermingsmatten gelegd worden, je wilt dit opnemen in hoofdstuk uitvoeren
  • Bomen in het park tuin wil je in het goede seizoen laten snoeien, je wilt dit opnemen in hoofdstuk onderhouden (of uitvoeren)

Veiligheid bij infraprojecten kan je beter zelf controleren, vanwege de aansprakelijkheid van de gemeente

De Opdrachtnemer moet volgens de Wet ten alle tijde verplicht zijn veiligheid op het Werk te waarborgen.

De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer hier dus op aanspreken en sancties opleggen indien hieraan niet wordt voldaan.

De gemeente zal zijn eigen wettelijke aansprakelijkheid echter niet kunnen ontlopen. Het is daarom zeker van belang om de Opdrachtnemer aan te laten tonen dat voldaan wordt aan de geëiste Veiligheid. Daarnaast is het aan te bevelen om zelf polshoogte te nemen voor het eigen dossier van de gemeente.
Er zijn nu eenmaal een aantal processen dermate van belang, dat dit betrokkenheid zal vragen van de Opdrachtgever.

Liggen er niet teveel risico's bij de opdrachtnemer, zodat deze snel falliet gaat?

Het risico op failliete Opdrachtnemers komt niet direct voort uit het aantal risico’s maar op het managen ervan.

In de bouw worden risico’s traditioneel gezien als tegenvallers die mogelijk gaan gebeuren en daarom worden afgeprijst. Wat echter vergeten wordt is maatregelen te treffen om deze risico’s te verkleinen en die maatregelen te monitoren.

Soms kan het voorkomen dat een risico te groot blijft en dan rijst de vraag wie de gevolgen moet dragen. Als een risico onredelijk groot is kan de Opdrachtgever dit nemen. Mits deze het risico kan dragen.

Er zijn voorbeelden uit de praktijk dat opdrachtnemers failliet gaan vanwege het optreden van risico’s. Dit zijn echter vaak PPS-projecten van aanzienlijke omvang. Conclusie van deze voorbeelden is wel dat er op onkundige wijze risico’s zijn ingeschat bij de aanvang van het project, soms onder commerciële druk.

Over het algemeen kan je stellen dat indien een opdrachtnemer zelf zijn ontwerp vervaardigd, deze ook zelf verantwoordelijk moet zijn voor de risico’s van fouten daarin. Dit is niet onredelijk.

Risico’s met zeer grote gevolgen en kunnen op een andere manier worden gemanaged. Hier bestaan ook vaak verzekeringen voor.

waarom moeten documenten nog geaccepteerd worden bij een geïntegreerd contract?

Documenten dienen te voldoen aan de eisen in de overeenkomst.

De Opdrachtgever wil vooraf zien dat voldaan wordt aan deze eisen. Bij toetsen zal een negatief resultaat moeten leiden tot een aanpassing van het document. Bij het accepteren van documenten betreft dit zelfs een go- no-go moment in het proces van de Opdrachtnemer.

Denk aan een keuringsplan of een MJOP. De meeste Opdrachtgevers willen deze plannen eerst inzien om bijvoorbeeld bij een keuring aanwezig te kunnen zijn.

wat zijn de verschillen tussen de UAV, UAV-GC en SCB?

De UAV (2012) zijn voorwaarden die betrekking hebben op het uitvoerende Werk van een Aannemer, waarbij het ontwerp wordt opgesteld in opdracht van de Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid van de juistheid van het ontwerp ligt dan ook bij de Opdrachtgever.

De UAV-GC zijn voorwaarden die ook betrekking hebben op Ontwerpwerkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer het risico draagt voor de aangedragen oplossingen.

SCB is geen contractvoorwaarde. Het is een methode van contractbeheersing door de Opdrachtgever, waarbij gebruik wordt gemaakt van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer beschrijft daarin zijn werkprocessen en de Opdrachtgever toetst deze als hij risico’s op deze processen hoog inschat.